BADANIA ILOŚCIOWE

Badania ankietowe
Sondaże uliczne
Ankiety on-line
Badania telefoniczne

BADANIA JAKOŚCIOWE

Wywiady indywidualne
Wywiady grupowe
Obserwacje
Analizy dokumentów

ANALIZY STATYSTYCZNE

Dobór próby badawczej
Kodowanie danych
Korelacje, testy
Opracowanie wyników badań
Raporty badawcze

DORADZTWO BIZNESOWE

Doradztwo strategiczne
Analizy finansowe
Wnioski o dotacje

DORADZTWO DLA SAMORZĄDÓW

Strategie rozwoju lokalnego
Programy rewitalizacji
Analizy problemów społecznych
Ewaluacja strategii i programów rozwoju

SZKOLENIA

Metody i narzędzia badawcze
Ewaluacja i monitoring projektów
ABC przedsiębiorczości
Partycypacja mieszkańców

EWALUACJA

Badania ewaluacyjne
Doradztwo w zakresie ewaluacji
Metody i narzędzia ewaluacji
Ewaluacja w edukacji

EKONOMIA SPOŁECZNA

Zakładanie organizacji pozarządowych
Opracowanie strategii rozwoju
Opracowanie biznesplanu
Opracowanie dokumentów rejestrowych